Informatie voor ouders
Informatie voor trainers en vrijwilligerssexuele-intimidatie voor-ouders
Informatie sexuele intimidatie NOC-NSF

GEDRAGSREGELS Voor alle (assistent) TRAINERS, BEGELEIDERS EN VRIJWILLIGERS  VAN G.V. KWIEK WORMER

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

GEDRAGSREGELS
Bij het opstellen van de gedragsregels hebben we als uitgangspunt de regels aangehouden die
NOC/NSF en de sportbonden hanteren. Het bestuur van G.V. Kwiek de onderstaande gedragsregels voor de eigen specifieke situatie opgesteld. Alle trainers, inclusief assistenten, vrijwilligers en bestuur zijn verplicht zich aan onderstaande regels te conformeren. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan de betreffende persoon door G.V. Kwiek de trainingsaccommodatie geweerd worden. Bovendien heeft G.V. Kwiek Wormer de mogelijkheid een tuchtprocedure bij de Koninklijk Nederlands Gymnastiek Unie (KNGU) aan te spannen.

INHOUD VAN DE GEDRAGSREGELS

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waar binnen de sporter zich veilig kan voelen.  
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. Hij zal zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de vereniging
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 12. Trainers, assistent trainers en vrijwilligers die begeleiden bij trainingen en stages en kampen dienen om mee te mogen gaan op de betreffende activiteit een Verklaring Omtrent Gedrag voor te leggen. De kosten van deze verklaring zullen door G.V. Kwiek Wormer.