Visie G.V. Kwiek:

Plezier staat bij G.V.Kwiek voorop. Prestatie en plezier moet in de sport in balans zijn. Wij creëren deze balans door in de lessen de focus op plezier en intrinsieke motivatie te leggen. Wij geloven erin dat kinderen vanuit plezier en intrinsieke motivatie pas tot leren en presteren kunnen komen.

Elke sport die wij aanbieden werkt vanuit de 5 basisvaardigheden; uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, techniek & coördinatie en lenigheid. Elk kind krijgt bij ons de kans om zich motorisch te kunnen ontwikkelen. Deze mogelijkheden zijn bij elk kind weer anders. De motorische ontwikkeling stimuleren wij door te werken vanuit een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving, met bevoegde trainers/trainsters en assistenten.

Doel G.V. Kwiek:

Elk lid krijgt de kans om, op zijn eigen niveau en binnen de eigen ontwikkelingsmogelijkheden, te leren en te groeien in de sport, die hij/zij bij Kwiek beoefent.

Een voorwaarde om dit doel te kunnen behalen is dat het lid plezier beleeft aan de sport in de aangeboden lessen. Zonder plezier kan een kind niet groeien.

Het groeien zal voor elk lid anders zijn. Elk lid heeft immers andere mogelijkheden. Binnen Kwiek worden er lessen aangeboden , die ingedeeld zijn op leeftijd en het eventuele niveau van het lid.

Hoe:

De trainers/trainsters creëren de mogelijkheden binnen de lessen om de kinderen te kunnen laten groeien.

Het uitgangspunt is daarbij de visie. Prestatie en plezier in de aanboden sport moeten in balans zijn. Zonder plezier zijn er geen prestaties, op welk niveau dan ook.

Van de trainers/trainsters wordt verwacht dat zij door hun kennis en ervaring lessen aanbieden waarbij aandacht is voor het individuele lid. De visie is daarbij het uitgangspunt.

De concrete invulling van de lessen ligt grotendeels bij de trainer/trainster zelf.

Wat wordt er verder verwacht van de trainers/trainsters:

 • Deze is in staat om het niveau en de mogelijkheden van het lid in te schatten en de ondersteuning van het lid daarop aan te passen.
 • Deze gaat professioneel om met verstrekken van informatie over het lid. Houdt rekening met privacy. Informatie betreffende het lid wordt niet gedeeld met andere leden.
 • Verwacht wordt als het nodig is om informatie van het lid te delen of te vragen met/aan derden, dat dit een duidelijk doel en functie heeft.
 • De lessen worden gegeven door een trainer/trainster en één of meerdere assistenten.
 • Ivm sociaal toezicht worden situaties, waarbij hij of zij alleen met een lid in een ruimte verblijft waar geen direct toezicht van een ander is, zoveel mogelijk vermeden.
 • De trainers/trainsters/assistenten zijn in het bezit van de benodigde diploma’s, licenties en/of verworven ervaring
 • De trainers/trainsters/assistenten overleggen een VOG document, welke door het bestuur bewaard blijft.
 • Dragen er zorg voor dat ze op de hoogte zijn en blijven van de nieuwe trends en ontwikkelingen van zijn/haar sportgebied en staan open voor bijscholingen.
 • Deze onderhouden het contact met de coördinator, zodat deze tijdig de leden van informatie kan voorzien en de trainers/trainsters kunnen ondersteunen waar nodig.

Verwachtingen van het Bestuur:

 • De vereniging heeft een bestuur, die bij de KvK staan ingeschreven.
 • Alle leden van het bestuur zijn in het bezit van een VOG document.
 • Het bestuur van G.V Kwiek zet zich in om de te ontvangen contributie te besteden aan zaalhuur, vrijwilligersvergoedingen, opleidingen trainers, benodigde trainingsmateriaal en aan andere zaken die in het belang zijn voor de vereniging.
 • De vereniging heeft een bestuur, die de visie van Kwiek waarborgt.
 • Geeft de trainers/trainsters de mogelijkheden om de lessen vorm te geven. Uitgangspunt is de visie van Kwiek. De trainer/trainster heeft zelf de kennis en ervaring om hier vorm en inhoud aan te geven, die het beste aansluit bij het individuele lid.
 • Het bestuur draagt er zorg voor dat de trainers/trainsters, die zelfstandig lesgeven in bezit zijn van een geldige licentie of minimaal in bezit van een assistentendiploma met daarbij verworven ervaring in het lesgeven.
 • Het bestuur staat garant voor de kwaliteit van de lessen.
 • Zorgt dat de trainers financieel de mogelijkheid krijgen om zich bij te scholen.
 • Het bestuur draagt zorg voor de communicatie richting de leden.

De betreffende coördinatoren:

 • Staan open voor nieuwe ideeën t.a.v. lesinvulling.
 • Streven naar een goede communicatie tussen de leden/leiding en het bestuur
 • Alle coördinatoren handelen naar eer en geweten. Daarin mag een professionele houding verwacht worden.

Verwachtingen van ouders/verwanten van leden:

 • Aan het meedoen van de aangeboden lessen binnen de vereniging Kwiek wordt van alle leden verwacht dat de gevraagde contributie (dat tijdens de ledenvergadering wordt vastgesteld) wordt betaald.
 • Van ouders/verwanten wordt verwacht dat zij de samenwerking zoeken.
 • Van ouders wordt verwacht dat zij bij het kijken boven vanuit de kantine naar (een deel) van een les zich houden aan de algemeen geldende omgangsregels.
 • Ouders zijn welkom om (een deel) te kijken naar de les vanaf de kantine. Verzoek om rekening te houden met dat het te nadrukkelijk aanwezig zijn voor de leden zelf en de trainer/trainsters storend is. De trainer/trainster is daarbij bevoegd om de ouders/verwanten daarop aan te spreken.
 • De visie en de invulling/voortgang van de les is daarbij leidend.
 • Eenmaal per jaar worden de onderlinge wedstrijden gehouden. Deze zijn voor de selectie en de recreatiegroep turnen en acrogym. Van ouders wordt verwacht dat zij zich inzetten als vrijwilliger op deze dag.

Verwachtingen van ouders/verwanten en leden in de selectiegroep:

Mocht uw kind de mogelijkheid krijgen om door te kunnen stromen naar de selectie-turngroep en/of de selectie-acrogroep dan gelden aanvullende punten:

 • Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden dient een turnpak van Kwiek aangeschaft te worden. Tevens hoort daarbij een Kwiekjas en Kwiekbroek en evt. zwarte sokken.
 • Van alle turnsters wordt verwacht dat ze deze kleding dragen bij de wedstrijden.
 • Ook verwachten wij dat de turnsters tijdens de training een turnpak dragen en hun haren vast hebben.
 • Van de turnsters en acrogymnasten wordt verwacht, dat ze een kwartier voor aanvang van de les helpen met het opbouwen van de toestellen.
 • Van de selectiegroep wordt verwacht, dat ze meedoen aan de wedstrijden,  indien uw kind niet wil deelnemen aan de wedstrijd, zal hij of zij plaats moeten maken voor diegene die dat wel wil.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan aan het einde van het seizoen. Dit in verband met de inschrijvingen van de wedstrijd. Dit moet september / oktober bij de KNGU worden aangegeven , ook worden hier de juryleden direct op aangegeven. Juryleden werken vrijwillig voor de vereniging en voor elke 3 turnsters die wij als vereninging inschrijven moet er een jurylid 2 wedstrijdrondes jureren.
 • Van de acro-selectiegroep wordt verwacht dat ze meedoen aan de wedstrijden.
 • Van de acro-selectiegroep wordt verwacht dat elke team zelf zorgdraagt voor binnen het team gelijke turnpakken. Daarnaast geldt het aanschaffen van het Kwiekjasje en broek en het dragen van zwarte sokken. Deze worden tijdens de wedstrijden gedragen.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan aan het einde van het seizoen. Dit in verband met de team samenstelling.
 • Het acro-team gaat samen een verbintenis aan, die in dat opzicht wat meer vraagt. Samen ben je een team wat elkaar nodig heeft.
 • Van de acrogymnasten word verwacht dat zij tijdens de trainingen een turnpak dragen en hun haren vast.
 • Bij de wedstrijden waar Kwiek aan mee doet wordt van ouders verwacht, dat zij zich op de deze dag/weekend inzetten als vrijwilliger. Voor turnen is dit een maal per seizoen. Dit geldt tevens voor acrogym.
 • Een maal per seizoen organiseert Kwiek de wedstrijden. Dit geldt voor het turnen en voor het acrogym. Van ouders wordt verwacht dat zij hier een actieve bijdrage in leveren. Om dit te kunnen laten plaatsvinden wordt er van ouders verwacht dat zij op deze dagen een vrijwillige taak op zich nemen. Dit heeft een verplicht karakter.
 • Zonder juryleden kunnen er geen wedstrijden zijn. Als er leden van Kwiek meedoen aan de wedstrijden moeten er ook juryleden jureren tijdens deze wedstrijden. Aan ouders kan gevraagd worden of zij zich hiervoor willen inzetten. Hiervoor is het volgen van een korte cursus vereist. Deze wordt vergoed door Kwiek. Dit geldt niet voor alle ouders, maar zonder voldoende juryleden kunnen er geen wedstrijden plaatsvinden.    

Wat te doen als het anders loopt dan iemand zou willen:

 • Inhoudelijke gesprekken met het lid vinden alleen plaats in aanwezigheid van de ouders/verwanten.
 • Op basis van kennis en ervaring kan en mag de trainer/trainster een conceptbeslissing nemen m.b.t. het lid. Deze bespreekt dit met ouders voordat er een definitief besluit genomen wordt.
 • Van de trainer/trainster wordt verwacht dat deze de samenwerking zoekt met ouders/verwanten. Indien wenselijk kan de trainer/trainster zelf ondersteuning verwachten van de coördinator.
 • Van ouders/verwanten wordt verwacht dat deze de samenwerking zoeken met de trainer/trainster. Indien wenselijk kunnen de ouders/verwanten zelf ondersteuning verwachten van de coördinator.
 • Van de coördinator wordt verwacht dat deze met de verschillende partijen de samenwerking zoekt. De coördinator kijkt met een helicopterview naar de situatie.
 • De coördinator zelf kan daarbij ondersteuning verwachten van het bestuur.
 • Indien er een situatie ontstaat waarbij de trainer/trainster er met de ouders niet uitkomt ligt het uiteindelijke besluit bij de coördinator nadat deze overleg heeft gehad met het bestuur.